Vergroot het VAKMANSCHAP van professionals 

Privacyverklaring en Klachtenregeling 

Buiten de Kaders Buiten de Kaders, gevestigd aan Van Trigtstraat 1042597XB Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:https://www.buitendekaders.nl Van Trigtstraat 1042597XB Den Haag +31645486115Vincent Aelbers is de Functionaris Gegevensbescherming van Buiten de Kaders Hij/zij is te bereiken via info@buitendekaders.nlPersoonsgegevens die wij verwerkenBuiten de Kaders verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- E-mailadres- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonischBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenOnze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buitendekaders.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerkenBuiten de Kaders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van uw betaling- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- U de mogelijkheid te bieden een account aan te makenGeautomatiseerde besluitvormingBuiten de Kaders neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buiten de Kaders) tussen zit. Buiten de Kaders gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]Hoe lang we persoonsgegevens bewarenBuiten de Kaders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > RedenPersonalia                                  > Bewaartermijn > Reden                         Adres                                          > Bewaartermijn > RedenEnzovoort                                   > Bewaartermijn > Reden Delen van persoonsgegevens met derdenBuiten de Kaders verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenBuiten de Kaders gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buiten de Kaders en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@buitendekaders.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.Buiten de Kaders wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligenBuiten de Kaders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@buitendekaders.nl


Klachtenprocedure

 

De directie van Buiten de Kaders Training & Coaching is verantwoordelijk voor de behandeling van klachten.

Artikel 1
1.1. Klachten dienen schriftelijk (per brief of per email) te worden ingediend bij de directie van Buiten de Kaders Training & Coaching, Van Trigtstraat 194, 2597XB Den Haag1.2. De klacht dient zo goed mogelijk te worden omschreven. Ook dient te worden aangegeven wat Buiten de Kaders Training & Coaching kan doen om de klacht weg te nemen.
1.3. Telefonisch ingediende klachten zullen eveneens in behandeling worden genomen. Afhankelijk van de inhoud en zwaarte van een telefonisch ingediende klacht zal deze door klager schriftelijk bevestigd moeten worden. 
1.4. Bij de behandeling van telefonisch ingediende klachten kan van de in dit reglement vastgelegde procedure worden afgeweken.

Artikel 2
Zodra Buiten de Kaders Training & Coaching naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het volgen van dit reglement.

Artikel 3
3.1. Buiten de Kaders Training & Coaching tekent de datum van ontvangst aan op het klaagschrift.
3.2. Buiten de Kaders Training & Coaching bevestigt de ontvangst van het klaagschrift zo spoedig mogelijk aan de klager.
3.3. De ontvangstbevestiging bevat informatie over wat de klachtenbehandeling behelst.
3.4. Een afschrift van het klaagschrift, alsmede de daarbij meegezonden stukken worden aan degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, gezonden.

Artikel 4
4.1. Buiten de Kaders Training & Coaching is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen, indien de klacht betrekking heeft op een gedraging:
waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die volgens deze klachtenprocedure is afgehandeld;
die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest of
4.2. Buiten de Kaders Training & Coaching is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen, indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging, kennelijk onvoldoende is. 
4.3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5
5.1. Indien Buiten de Kaders Training & Coaching de klacht in behandeling neemt, kan zij, afhankelijk van de inhoud en zwaarte van de klacht, de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid stellen te worden gehoord. 
5.2. Buiten de Kaders Training & Coaching zal tot horen overgaan indien dat op grond van de wet verplicht is. 
5.3. Van het horen van de klager kan worden afgezien, indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. 
5.4. Indien Buiten de Kaders Training & Coaching van het horen afziet, doet zij hiervan mededeling aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, onder opgave van reden.

Artikel 6
6.1. Buiten de Kaders Training & Coaching kan de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft horen op een door haar te bepalen plaats, datum en tijdstip. Hiertoe wordt aan klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, een oproeping gezonden.
6.2. Verzending van de oproeping geschiedt ten minste tien dagen voor de datum waarop de hoorzitting gepland is.
6.3. In overleg met de klager kan van de termijn van tien dagen worden afgeweken.
6.4. In de oproeping wordt vermeld waar en wanneer klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, de zich in het dossier bevindende stukken kunnen inzien.
6.5. Op verzoek kunnen zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, kosteloos afschriften verkrijgen van deze stukken.

Artikel 7
7.1. Tijdens de hoorzitting wordt de klager in de gelegenheid gesteld zijn standpunt nader toe te lichten.
7.2. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
7.3. De klager kan zich tijdens het horen voor eigen rekening laten bijstaan door een of meer deskundigen.
7.4. Het verslag van de hoorzitting wordt aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, toegestuurd.

Artikel 8
8.1. Buiten de Kaders Training & Coaching handelt de klacht binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift af.
8.2. Buiten de Kaders Training & Coaching kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
8.3. Buiten de Kaders Training & Coaching streeft er naar om eenvoudige klachten binnen tien werkdagen na ontvangst af te handelen.
8.4. De door de klager gemaakte kosten voor de behandeling van de klacht blijven voor rekening van de klager.

Artikel 9
9.1. Na voltooiing van het onderzoek kan een aanvullend onderzoek plaatsvinden, indien nadat partijen hun standpunten uiteen hebben gezet, feiten of omstandigheden bekend worden, die voor het oordeel over de klacht van aanmerkelijk belang kunnen zijn. Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, worden hierover geïnformeerd.
9.2. Indien de klager of degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, niet voldoet aan het verzoek van Buiten de Kaders Training & Coaching om te verschijnen, inlichtingen te geven of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt Buiten de Kaders Training & Coaching de klacht af op basis van de beschikbare gegevens.
9.3 De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Artikel 10

10.1. Buiten de Kaders Training & Coaching stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het onderzoek en de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele consequenties die het daaraan verbindt.

10.2. Bij deze schriftelijke kennisgeving wordt de klager door Buiten de Kaders Training & Coaching gewezen op de mogelijkheid om Mediation aan te vragen. 

Leidt dit niet tot een oplossing dan zal een onafhankelijke advocaateen bindend advies geven.. Indien partijen het niet eens kunnen worden over de benoeming van een advocaat tot bindend adviseur, dan geschiedt de benoeming op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

10.3 Voor de coachingstrajecten, conformeert Buiten de Kaders zich aan de  ethische gedragscode van de NOBCO.

Artikel 11
11.1. Dit reglement kan worden aangehaald als Klachtenreglement Buiten de Kaders Training & Coaching.

11.2. Dit reglement treedt in werking op 21 maart 2019.

Artikel 12
Dit reglement ligt ter inzage bij Buiten de Kaders Training & Coaching en desgewenst wordt een exemplaar van dit reglement kosteloos verstrekt