Vergroot het VAKMANSCHAP van professionals 

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze training bestaat uit 6 dagdelen en is ingericht de kennis, inzicht en vaardigheden van (aanstaande) aandachtsfunctionarissen te vergroten. belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn: 
1. hoe feitelijk te signaleren en registreren.  
 2. procesgericht handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. 
De ontwikkelingspsychologie van kinderen en fase gerelateerde problematiek van volwassenen dienen als belangrijke uitgangspunten voor het leerproces. In de training wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht op de al aanwezige kennis van de professionals. De meldcode wordt ingezet als procesinstrument om collega professionals te ondersteunen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Tevens wordt de implementatie van de meldcode en gelaagde verantwoordelijkheden in de organisatie uitgebreid behandeld. Verder wordt er in het leerproces uitgebreid aandacht besteed aan de relatie behoudende gespreksvaardigheden (een door Buiten de Kaders ontwikkelde gesprekstechniek). Hierbij wordt er gewerkt met een trainingsacteur. Ook worden de coach vaardigheden van de (aankomende) aandachtsfunctionarissen verdiept door inzet van een waarnemingsgerichte methode.  Deelnemers ontvangen bij volledige aanwezigheid een certificaat, dat aansluiting geeft bij de Landelijke Vakgroep Aanpak Kindermishandeling, LVAK. Inhoud van de training

Inhoud van de training

  • Feitelijke zorgen signaleren en registreren middels inzet ontwikkelingspsychologische benadering?
  • Gefaseerde duiding van huiselijk geweld en de effecten die dit heeft op de omgeving/
  • Inzet van de meldcode als procesinstrument om transparantie naar alle betrokkenen te vergroten
  • Algemene werkwijze Veilig Thuis en de beschermingstafel op proces toegelicht
  • Wet- en regelgeving; gelaagde verantwoordelijkheid in de organisatie, dossiervorming, beroepsgeheim, kinderbeschermingswetgeving en privacy
  • Plan van aanpak en implementatie meldcode in de eigen organisatie
  • Relatie behoudende gespreksvoering met collega’s en ouders
  • Begeleiden van collega’s vanuit de coachende benadering
  • Procesgerichte en/of zelfinzicht gerichte intervisie 

Doelgroep:

Aandachtsfunctionarissen binnen jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Aanvullende informatie over het leerproces

De training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is ingericht om professionals kennis, competenties en vaardigheden te laten vergroten op vier thema’s: 
Zelf | Aandachtsfunctionaris | Coach | Beleid

Zelf inzicht. Het is van belang dat een aandachtsfunctionaris zuiver en transparant handelt. Dit vraagt dat de aandachtsfunctionaris goed zicht heeft op eigen normen, waarden en eerste gedragsneigingen en eigen processen.
• Aandachtsfunctionaris specifieke kennis. Zorgelijke situatie snel, adequaat en zo objectief mogelijk kan begeleiden naar een veilige en gestabiliseerde context. In kunnen zetten van gespecialiseerde tools die dit proces ondersteunen. Maar ook het onderwerp handelen op zorgen onder aandacht houden bij collega professionals.
Coach rol van de aandachtsfunctionaris. De coach functie van de aandachtsfunctionaris is complex. De aandachtsfunctionaris begeleid professionals die zorgsignalen in (kwetsbare) gezinnen hebben gesignaleerd en vastlopen in hun mogelijkheden. Dit vraagt dat de aandachtsfunctionaris het vertrouwen van de professional in eigen handelen moet vergroten, opdat deze weer handelingsbekwaam wordt in de situatie. 
Beleidsondersteunende functie van de aandachtsfunctionaris. De functie van aandachtsfunctionaris is gelegen op het snijvlak van beleid en uitvoering. De aandachtsfunctionaris, heeft ook een verantwoordelijkheid naar het management, het beleidsteam en de directie van informatie en adviezen te voorzien. Dit kan gaan over actuele veranderingen in het veld, maar ook over op welke wijze de organisatie invulling kan geven aan hun zorgtaken naar de doelgroep. 

Verdiepen en borgen van de investering 

Uit de praktijk blijkt dat deelnemers van de training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, vaak behoefte hebben om hun opgedane kennis en vaardigheden te verdiepen en te borgen. Om deze reden heeft Buiten de Kaders een intervisie programma opgezet waarin zowel thematisch als op professionele/ persoonlijke vraagstukken een vervolg gegeven kan worden. Zie het begeleide intervisie aanbod. Om de toegankelijkheid te vergroten worden de intervisie bijeenkomsten verzorgd in Amsterdam, Utrecht en Den Haag, Tevens is de financiële beperkt gehouden.  

Investering 

Tijd:
De training bestaat uit zes dagdelen training verdeeld over vijf weken. Daarnaast zijn er voorbereidingsopdrachten en wordt de deelnemers uitgedaagd de geleerde methodieken gedurende de training in te zetten in de dagelijkse praktijk. Dit vraagt tijdsinvestering voorafgaand en tussen de trainingsblokken van 4 tot 8 uur. 

Kosten:

Deelname is €550,00 per persoon inclusief deelnemersmaterialen. 

In-company €3900,- inclusief deelnemersmateriaal. 

Leaflet Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Voor open aanbod zie agenda.