Wat is intervisie

Intervisie is het delen van elkaars zienswijze op werk gerelateerde problemen in een groep van gelijken, volgens een vooraf gezamenlijk vastgestelde structuur. De groep tracht tot verbreding van oplossingen te komen door middel van een autonoom, ervaringsgericht leerproces. Intervisie is gericht op gedragsverandering ten opzichte
van de probleemsituatie. Niet het meten van deze gedragsverandering, maar het aanleren van alternatief gedrag en van alternatieve handelingsmogelijkheden is het doel.

De opbrengst van de intervisie is daarmee dat de inbrenger zich gehoord heeft gevoeld in de vraag die is gesteld en de vraag vanuit verschillende perspectieven is onderzocht. Hiermee wordt de inbrenger in staat gesteld om op basis van de verkregen inzichten zijn/haar vraag/dilemma/thema verder te onderzoeken en/of doorgronden.

De doelstelling van intervisie

Het doel van is het verder versterken van de professionaliteit en kwaliteit van de medewerkers, waarbij oog moet zijn voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling.

Wanneer intervisie inzetten?

In algemene zin is het doel van een intervisietraject het leren van elkaar op basis van bestaande werk gerelateerde problemen om uiteindelijk – blijvend – te kunnen groeien.
De beoogde effecten/resultaat van intervisie zijn:
•Het leren van elkaars ervaringen en creativiteit;
•Het leren kennen van de eigen sterke en zwakke kanten (zelfinzicht);
•Het ontwikkelen van een gedragsrepertoire dat flexibel toepasbaar is;
•De eigen methodieken en strategieën toetsen en uitbreiden;
•Het leren –en blijvend- reflecteren

Waarom begeleide intervisie?

Door gebruik te maken van een intervisie-begeleider kan het leerproces van een groep actiever op gang gebracht en gehouden worden. De intervisie-begeleider heeft tot taak het proces te bewaken, reflectie te bewerkstelligen, “moeilijke” vragen te stellen en de groep – indien deze blijvend is – te leren zelfstandig aan de slag te gaan.

Intervisiemethoden

1. De 6 logische niveaus van Bateson en Dilts
2. Talking Stick intervisie
Een uitgebreide beschrijving van deze methoden wordt bij belangstelling verstrekt.

Begeleide intervisie

Aankomende aktiviteiten